PERSONDATA POLITIK

Denne persondatapolitik beskriver hvordan den dataansvarlige, OPJ A/S, (”vi/os”) CVR-nr. 19918580, Volderslevvej 36A, 5260 Odense S, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. som besøgende på hjemmesiden, som kunde eller som samarbejdspartner/leverandør.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksomhedsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte OPJ A/S kontoret på opj@opj.dk.

Behandling af personoplysninger
I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

Personoplysninger du vælger at give til os, herunder kontaktoplysninger; navn, adresse, evt. firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og betalingsoplysninger.

Indsamling af personoplysninger
Vi indhenter personoplysninger direkte hos dig.

Er du kontaktperson eller ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver.

Særligt vedr. Plugins og værktøjer

Vores hjemmeside anvender plugins fra Youtube, Instagram og Facebook.

Hvis du besøger en af vores sider med et plugin, oprettes der en forbindelse til disse servere. Hvis du er logget ind på en konto på en af siderne, tillader plugins dig at tilknytte din browseradfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din konto.

Vi indsamler din IP-adresse samt de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook og Instagram. Afhængig af dine indstillinger kan vi indsamle oplysninger om dine reaktioner på vores indhold og din deling heraf samt eventuelle kommentarer.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af personoplysninger er 1) At drive vores forretning, herunder sikre, at det er de rigtige oplysninger vi har på vores kunder og kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere. 2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende, herunder ved køb på vores hjemmeside og 3) At drive vores hjemmeside og give den optimale brugeroplevelse, herunder ved indblik i, antallet af hjemmesidebesøg fra bl.a. aktiviteter på sociale medier.

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og vores legitime interesser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor

Vi kan også behandle personoplysninger, hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift.

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

Ved gennemførelse af betalinger på vores hjemmeside vil nogle af dine data blive videregivet til betalingsløsningen NETS A/S.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre det er nødvendigt for at vi kan overholde vores kontrakt med dig. En sådan ad hoc overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overførsel af personoplysninger i andre situationer, sikrer vi, at der er et overførselsgrundlag.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere periode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed.

Oplysninger indsamlet via cookies opbevares som anført ud for den enkelte cookie.

Dine rettigheder
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.

Dine rettigheder er følgende:

ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
ret til indsigelse samt
ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Henvendelser og klage
Har du spørgsmål angående denne persondatapolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan OPJ A/S kontaktes på opj@opj.dk

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk  eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

Ændringer til persondatapolitikken
Denne persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.

Til toppengo top